دستگاه الکتروشیمی Orgiaflex

دستگاه الکتروشیمی Orgiaflex

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رویا صدقی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت Origalys
نام مسئول: مصطفی جعفری
شماره(های) تماس: 29904325
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

دستگاه الکتروشیمی مدل Orgiaflex از شرکت Origalys دارای توانایی انجام انواع آزمون‌های الکتروشیمی شامل:

- روش‌های ولتامتری مانند: چرخه (CV)، روبش خطی (LV)

- روش کرونو مانند: مدار باز، کرونوآمپرومتری، کرونوکلومتری و کرونو پتاسنیومتری

-روش‌های آمپدانس مانند: تست سلول خورشیدی، دینامیک، با اعمال پتانسیل و بسامد ثابت

-آزمون‌های خوردگی

روشهای پالسی مانند: پالس تفاضلی، و ولتامتری

آزمون‌های باتری مانند: شارژ و تخلیه، قدرت ثابت و مقاومت داخلی

محدوده جریان mA 500-nA5 و محدوده فرکانس دستگاه MHz 5 -µHz 100 است.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس