اندازه گیری هولو سلولز

اندازه گیری هولو سلولز

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 600000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه علوم زیستی حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ----
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازهگیری مقدار هولوسلولز: مطابق با استاندارد شمارهی 2403 آییننامهی DIN انجام گرفت.برای انجام آزمایش 2 گرم پودر عاری از مواد استخراجی لازم است . هولو سلولز ترکیبی از سلولز و همی سلولز است ماده حالت جامد به صورت پودر یا خمیر با درصد رطوبت مشخص
تعرفه خدمات
  • اندازه گیری همی سلولز - 600000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس