برش مستقیم

برش مستقیم

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

آزمایشگاه: مرجع ژئوتکنیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر مصطفی زمانیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ELE
نام مسئول: محمد تکلو
شماره(های) تماس: 73932415
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
یکی از قدیمی ترین آزمایشهای تعیین مقاومت برشی خاک، آزمایش برش مستقیم است. در این آزمایش تنشهای وارد بر سطحی که در آن گسیختگی رخ می دهد در طول آزمایش کنترل می شود دستگاه برش مستقیم اساسا مرکب از یک قوطی است که در جهت افقی به دو قسمت تقسیم شده است. قسمت پایین به طور ثابت به پایه دستگاه اتصال یافته وبدون حرکت است در حالیکه قسمت بالایی آزاد است ومی تواند در هر دو جهت افقی و قائم حرکت کند. مقدار حرکت را می توان بوسیله گیج اندازه گیری نمود. مقاومت برشی توده خاک ,مقاومت داخلی واحد سطح آن خاک است که می تواند برای مقابله با گسیختگی یا لغزش در امتداد هر صفحه داخلی ,بروز دهد. برای تحلیل مسائل پایداری خاک نظیر ظرفیت فشاری ,پایداری شیروانیها و فشار جانبی بر روی سازه های حائل خاک ,لازم است مقدار مقاومت برشی بخوبی شناخته شود . آزمایش برش مستقیم یک نمونه از آزمایشهای تعیین مقاومت برشی خاک است. این آزمایش روی نمونه خاک انجام شده و هدف از آن تعیین c و φ در خاکها است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس