سه محوری خاک

سه محوری خاک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

آزمایشگاه: مرجع ژئوتکنیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر مصطفی زمانیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ELE
نام مسئول: محمد تکلو
شماره(های) تماس: 73932415
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

آزمایش سه محوری خاک یکی از بهترین روشها برای اندازه گیری خواص مکانیکی از جمله تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک می باشد ، آزمایش سه محوری نسبت به آزمایش های دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاک ها می باشد .

تفاوت آزمایش سه محوری و برش مستقیم خاک : دلیل اعتماد  آزمایش سه محوری نسبت به برش مستقیم  این است که در آزمایش برش مستقیم خاک به اجبار از محل درز بین دو  قسمت جعبه گسیخته می شود ولی در آزمایش سه محوری خاک از محل ضعیفترین صفحه خود گسیخته می شود .

آزمایش سه محوری به سه شکل به شرح ذیل انجام می گیرد :

  • درحالت تحکیم یافته زهکشی شده  ( CD )
  • درحالت تحکیم یافته زهکشی نشده( CU )
  • درحالت تحکیم نیافته زهکشی نشده( UU )
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس