Fines Content Measurement تعیین میزان نرمه خمیر کاغذ با دستگاه DDJ

Fines Content Measurement تعیین میزان نرمه خمیر کاغذ با دستگاه DDJ

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 100000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Paper Research Materials Inc
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه DDJ :به منظور تعیین میزان نرمه از دستگاه زهکشی دینامیکی و مطابق استاندارد SCAN –M 2 استفاده شد. این آزمون برای اندازه¬گیری مقدار نرمه در خمیرهای مکانیکی و شیمیایی استفاده می¬شود. این روش به مقدار نرمه براساس کلاسه¬بندی الیاف بااستفاده ازیک غربال اشاره می¬کند برای یک تکرار
تعرفه خدمات
  • Fines Content Measurement تعیین میزان نرمه خمیر کاغذ با دستگاه DDJ - 100000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس