Gurley Air Resistance (آزمون مقاومت به عبور هوای Gurley (

Gurley Air Resistance (آزمون مقاومت به عبور هوای Gurley (

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Gurley permeo meter
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
Air ResistanceGurley) برای اندازه گیری مقاومت هوا در یک سطح کاغذ دایره ای تقریباً 1,22 سانتی متر مربع با استفاده از اختلاف فشار 6,45 کیلو پاسکال استفاده می شود. فاصله زمانی توصیه شده دستگاه ستون مایع 2 تا 100 ثانیه در هر 5 میلی لیتر جابجایی سیلندر است این روش حجم هوای عبوری از نمونه آزمایش را با نشت احتمالی هوا در سطح اندازه گیری می کند هزینه تست برای 5 تکرار
تعرفه خدمات
  • Gurley Air Resistance (آزمون مقاومت به عبور هوای Gurley ( - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس