Kappa Number Test (آزمون تعیین عدد کاپا خمیر )

Kappa Number Test (آزمون تعیین عدد کاپا خمیر )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ------
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعیین عدد کاپا : اندازه گیری عدد کاپا براساس استاندارد 76- OS – 236 T TAPPIصورت می پذیرد این آزمون به منظور بررسی میزان لیگنین زدایی (میزان لیگنین باقی مانده) و قابلیت سفید سازی در خمیرهای مورد آزمون به کار گرفته می شود. این روش برای انواع خمیرها با گسترده ی راندمان حدود زیر 60% به کار می رود.تعیین عدد کاپا برای خمیرهای زیر 70% نیز به شرطی که خمیر تمیز باشد (بدون reject) می تواند انجام شود. برای انجام آزمون کاپا برای هر تکرار 0.6 ماده خشک لازم است
برای تعرفه  آزمون تعیین کاپا هزینه مواد شیمیایی به قیمت روز حساب خواهد شد و تعرفه قید شده تعرفه استفاده از دستگاه می باشد
تعرفه خدمات
  • Kappa Number Test (آزمون تعیین عدد کاپا خمیر ) - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس