ژنراتور سنكرون و تستهای آن

ژنراتور سنكرون و تستهای آن

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین ترکمن

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر ترکمن
شماره(های) تماس: 73932525-73932557
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس