اندازه گیری پارامترهای اپتیکی

اندازه گیری پارامترهای اپتیکی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر عزالدین مهاجرانی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سحر اسماعیلی
شماره(های) تماس: 29904036
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
1
تعرفه خدمات
  • اندازه گیری ناهمسانگردی خطی القایی لیزری - 400000 ریال
  • اندازه گیری ضریب شکست و و ضریب جذب غیر خطی(با استفاده از چیدمان Z-Scan) - 600000 ریال
  • موارد خاص(انجام طراحی اپتیکی و چیدمان خاص برای اندازه گیری پارامتر مورد نظر) طبق توافق - 0 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس