تجهیزات مدلسازی تزریق آزمایشگاهی

تجهیزات مدلسازی تزریق آزمایشگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

آزمایشگاه: مکانیک خاک پیشرفته

مدیر آزمایشگاه: مصطفی زمانیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مصطفی زمانیان
شماره(های) تماس: 0273932446
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تجهیزات مدلسازی تزریق در آزمایشگاه
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس