Differential Scanning Calorimetery(DSC)

Differential Scanning Calorimetery(DSC)

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 1200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: شرکت صناف
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
آنالیز DSC (گرماسنجی روبشی تفاضلی) است. این روش، یک روش تجزیه حرارتی است که در آن تغییرات ظرفیت حرارتی ماده به عنوان تابعی از دما، به طور پیوسته اندازه گیری می شود. آنالیز DSC روش تجزیه حرارتی است که چگونگی تغییر ظرفیت حرارتی در فشار ثابت را با دما پایش می کند. یک نمونه با جرم مشخص گرم یا سرد شده و تغییرات ظرفیت حرارتی آن با تغییرات در جریان حرارتی دنبال می شود این موضوع اجازه به بررسی و ردیابی تحولاتی مثل ذوب، دمای انتقال حرارتی، تغییرات فازی و پخت را می دهد. گرماسنج روبشی تفاضلی ابزاری اساسی و مهم در تجزیه حرارتی است. اطلاعاتی که این ابزارها تولید می کنند برای درک رفتار بلوری و آمورف، انتقالات و حالات گذار چند شکلی و یوتکتیک، پخت و درجه آن و بسیاری خواص مواد دیگر که برای طراحی، ساخت و آزمون محصولات به کار می روند، کاربرد دارد هزینه هر RUN دستگاه
تعرفه خدمات
  • Differential Scanning Calorimetery(DSC - 1200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس