ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی

ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم و فناوری زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر کیواندخت سمیعی- دکتر داریوش مینایی- دکتر مسعود حسینی- دكتر بهروز ابطحی- دكتر محمدرضا بیگدلی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده:
نام مسئول: آقای دکتر طالبی
شماره(های) تماس: 09125518476
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
ارزیابی کیفی عسل:
1-میزان قندهای احیاکننده
2-آمیلاز
3-هیدروکسی متیل فورفورال
4-ساکارز
5-اسیدیته
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس