آزمایشگاه سلول های خورشیدی

آزمایشگاه سلول های خورشیدی

دانشکده/پژوهشگاه: هسته سلول های خورشیدی

مسئول: دکتر قناعت شعار

آزمایشگاه لایه نشانی سیستم های مرتبط با سلول های خورشیدی از سال 1394 تاسیس شده است.
تجهیزات و خدمات