آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: دکتر مجید واثقی

بررسی رفتار مکانیکی فلزات و آلیاژهای آن