آزمایشگاه ردیاب چشمی (RED250)

آزمایشگاه ردیاب چشمی (RED250)

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

مسئول: دکتر نگار سماک نژاد

این دستگاه برای سنجش میزان میزان توجه بصری افراد مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که محرک بر روی صفحه مانیتور ارائه شده و دریافت کننده امواج مادون قرمز حرکات چشم را هنگام مشاهده صفحه با سرعت نمونه برداری 250 هرتز در ثانیه ثبت می کند. برای طراحی آزمایش و ارائه محرکها (تصویر ثابت، متن، ویدیو و صفحه وبسایت) از نرم افزار Experiment Suite Scientific Premium، جهت ثبت حرکات چشم از نرم افزار iview و برای تحلیل اولیه داده ها از نرم افزار begaze استفاده می شود. در این نرم افزار می توانیم با تعریف AOI ها میزان توجه بیننده را نسبت به نواحی مختلف مورد سنجش و مقایسه قرار دهیم.
خروجی های دستگاه عبارت است از داده های عددی که در نرم افزارهای دیگر مانند SPSS و MATLAB قابل تحلیل است، Scanpath ، Heatmap و تحلیل های گرافیکی.
 
با توجه به این نکته که میزان دشواری طراحی آزمون بر اساس نوع محرک ارائه شده، تعداد افراد لازم برای انجام آزمون، زمان اجرای آزمون، نوع و تحلیل مقدماتی داده ها متفاوت است هزینه استفاده از دستگاه به صورت توافقی تعیین می گردد.XX
تجهیزات و خدمات