آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

مسئول: دکتر محمودرضا شیراوند

ارایه کلیه خدمات مربوط به آزمایش های بتن، سیمان، مصالح سنگی و ساختمانی

آزمایش‌های بتن:
    • طرح و ساخت بتن‌های مختلف و تهیه انواع آزمونه‌های استاندارد بتنی (بتن خودتراکم، بتن الیافی، بتن غلتکی و ...)
    • نگهداری آزمونه‌های بتنی در رژیم‌های گوناگون (دما، رطوبت و...)
    • تعیین مقاومت‌های فشاری، خمشی و کششی بتن
    • تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسن بتن (ASTM C469)
    • ارزیابی کارایی بتن خودتراکم
    • نمونه‌گیری از بتن تازه و انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در پای کار
    • تعیین میزان آب‌انداختگی و جداشدگی بتن تازه (ASTM C232)
    • تعیین زمان گیرش بتن (ASTM C403)
    • تعیین جذب آب بتن سخت شده (BS 1881-122 و ASTM C642)
    • تعیین عمق نفوذ آب در بتن (BS EN 12390-8)
    • ارزیابی جمع‌شدگی کل بتن (ASTM C157)، جمع شدگی پلاستیک (ASTM C1579) و جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن (ASTM C1581)
    • تعیین مقاومت بتن در برابر سیکل‌های ذوب و انجماد (ASTM C672)
    • تعیین مقاومت درجای بتن به روش مغزه‌گیری (ASTM C42 و ASTM C39)
    • تعیین مقاومت درجای بتن با آزمایش غیر مخرب چکش اشمیت (ASTM C805)
    • تعیین موقعیت قرارگیری آرماتورها، ضخامت پوشش بتن روی آرماتور و قطر آرماتور

آزمایش‌های سیمان:
    • تعیین درصد غلظت نرمال و زمان گیرش سیمان (ASTM C187 و ASTM C191)
    • تعیین نرمی و چگالی سیمان (ASTM C204 و ASTM C188)
    • تعیین روانی ملات سیمان (ASTM C1437)
    • تعیین مقاومت‌های فشاری و خمشی ملات سیمان (ASTM C109 و ASTM C348)
    • تعیین انبساط اتوکلاو خمیر سیمان (ASTM C151)

آزمایش‌های مصالح سنگی:
    • تعیین دانه‌بندی و درصد ذرات عبوری از الک 75 میکرون سنگدانه‌ها (ASTM C136 و ASTM C117)
    • تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه‌ها (ASTM C127 و ASTM C128)
    • تعیین چگالی انبوهی و فضاهای خالی سنگدانه‌ها (ASTM C29)
    • تعیین مقاومت در برابر سایش سنگدانه‌ها توسط دستگاه لوس‌آنجلس (ASTM C131 و ASTM C535)
    • ارزیابی قابلیت واکنش سنگدانه‌ها با قلیایی‌ها به روش‌های کوتاه مدت و بلند مدت (ASTM C1260 و ASTM C1293)
    • ارزیابی مقاومت سنگدانه‌ها در برابر چرخه‌های ذوب و انجماد (CSA A23.2-24A)
    • ارزیابی سلامت سنگدانه‌ها با استفاده از سولفات سدیم و سولفات منیزیم (ASTM C88)
    • تعیین میزان کلوخه‌های رسی و ذرات سبک سنگدانه‌ها (ASTM C142 و ASTM C123)
    • تعیین ناخالصی‌های آلی مصالح ریزدانه (ASTM C40)
    • تعیین ذرات پولکی و سوزنی سنگدانه‌ها (BS 812-105.1 و BS 812-105.2)
    • تعیین مشخصات سبکدانه‌ها (ASTM C330 و ASTM C331)