کارگاه الکترونیک

کارگاه الکترونیک

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: دکتر مهاجرانی

طراحی و ساخت منابع تغذیه و مدارات الکترونیک