کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی

کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

مسئول: دکتر جهانفر

کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی
تجهیزات و خدمات