آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

مسئول: دکتر امید رمضانی

آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی
تجهیزات و خدمات