هرباریوم دانشکده علوم زیستی

هرباریوم دانشکده علوم زیستی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم و فناوری زیستی

مسئول: دکتر احمدرضا محرابیان

هرباریوم دانشکده علوم زیستی
تجهیزات و خدمات