آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

مسئول: دکتر رضا خسروآبادی

آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی
در این آزمایشگاه عمل ثبت فعالیت مغز با استفاده از ابزارهایی نظیر EEG recorder machine و دستگاه های تعقیب کننده حرکات چشم (eye tracker & Saccadometer) انجام می شود. همچنین آزمایشگاه دربردارنده ی بانک های داده متنوعی از سیگنالها و تصاویر مغزی است که امکان پردازش آنها از طریق  سرور 20 هسته ای آزمایشگاه فراهم می باشد.


تجهیزات و خدمات