آزمایشگاه فشار قوی

آزمایشگاه فشار قوی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: دکتر سپاسیان

آزمایشگاه فشار قوی
تجهیزات و خدمات