آنالیز سطح و مواد

آنالیز سطح و مواد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر سید مجید محسنی ارمکی

آزمایشگاه متشکل از دستگاه های AFM و اسپکتروفوتومتر UV-Vis و میکروسکوپ فلورسنس معکوس میکروسکوپ معکوس - Inverted Microscope می باشد.