ازمایشگاه سوخت و روغن

ازمایشگاه سوخت و روغن

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: فاطمه جدا

در این آزمایشگاه میتوان مشخصات روغن ها و سوختهای بر پایه نفت را تعیین کرد. خواصی شامل نقطه اشتعال، نفوذ پذیری، نقطه ریزش، نقطه ابری و ویسکوزیته