آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

مسئول: عباس روحانی

انجام خدمات اندازه گیری ارتعاشات
امکان اعزام تیم اندازه گیری جهت اندازه گیری ارتعاشات در محیط های صنعتی
پایش وضعیت ماشین آلات با آنالیز ارتعاشات
آنالیز مودال