خواص مواد

خواص مواد

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: دکتر محمود سمیع زاده

آزمایشگاه خواص مواد (عملیات حراراتی و متالوگرافی)