آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم و فناوری زیستی

مسئول: دکتر کیواندخت سمیعی- دکتر داریوش مینایی- دکتر مسعود حسینی- دكتر بهروز ابطحی- دكتر محمدرضا بیگدلی

آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی شامل آزمایشگاه تحقیقات عمومی ،آزمایشگاه بیوشیمی، آزمایشگاه ویروس شناسی و کشت سلولی، آزمایشگاه تحقیقات توكسیكولوژی و اكوفیزیولو‍ژ‍‍ی آبزیان، آزمایشگاه فیزیولوژ‍‍ی قلب و اعصاب و بخش مطالعات حیوانات آزمایشگاهی ‍می باشد. در این آزمایشگاه ها خدمات دستگاهی با کیفیت بالا انجام می شود و حاضر به ارائه خدمات به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متقاضیان خارج از دانشگاه می باشد.
تجهیزات و خدمات