آنالیز دستگاهی

آنالیز دستگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

مسئول: علیرضا قاسم‌پور

نشانی دفتر : تهران-بزرگراه شهید چمران-اوین- دانشگاه شهید بهشتی -پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی
تجهیزات و خدمات