مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: دکتر محمد جواد محمودی

انجام انواع آزمایشات مخرب و استخراج خواص مصالح