مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر سعید نوجوان

مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی