آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس

آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر حمیدرضا خواصی

آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه X تک بلور دانشگاه شهید بهشتی در دانشکده شیمی واقع می باشد. این آزمایشگاه در آذرماه 1384 راه اندازی شد. مسئولیت این آزمایشگاه برعهده دکتر حمیدرضا خواصی عضو هیئت علمی گروه شیمی می باشد. در این آزمایشگاه از پنج تا از پیشرفته ترین دستگاه های اشعه X تک بلور و پودر استفاده می شود.
تجهیزات و خدمات