مگنتوپلاسمونیک

مگنتوپلاسمونیک

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: دکتر سیده مهری حمیدی

آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک از سال 1393 به منظور استفاده از جبهه های دانشی پلاسمونیک و مگنتواپتیک در پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شده است.