آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

مسئول: دکتر همایون مطیعی

توضیحات
تجهیزات و خدمات