آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

مسئول: دکتر رعنایی

مرکز تحقیقات پروتئین آماده ارایه خدمات آزمایشگاهی به شرح زیر می باشد. ۱- تستهای آنتی باکتریال (MIC-MBC) ۲- خشک کن انجمادی (Freeze dryer) ۳- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) ۴-اسپکتروفتومتر UV-Vis ۵- الکتروشیمی ۶- تست های آنتی بیوگرام (disk diffusion) ۷- اندازی گیری غلظت پروتئین به روش Bradford 8- اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry 9- اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) 10- اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay) 11- میکروپلیت ریدر 12- انکوباتور شیکردار 13- امکانات سنتز نانوذره‌ی نقره 14- کلوئید نانوذرات نقره با غلظت 10- 500 ppm در میلی لیتر