آزمایشگاه مرکزی SEM

آزمایشگاه مرکزی SEM

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

مسئول: دکتر مهدی جهانفر

جهت وقت دهی همه روزه از ساعت 9تا 11 تماس با تلفن 021-29905428