فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: دکتر عزالدین مهاجرانی

پژوهشکده لیزر و پلاسما
مسوول آزمایشگاه : دکتر عزالدین مهاجرانی
برنامه کلان آزمایشگاه فوتونیک مواد آلی و پلیمرها ارائه و اجرای برنامه های غنی و حرفه ای در آموزش و تربیت نیروی متخصص از یک سو و فعالیت تحقیقاتی در جنبه های علمی و کاربردی مواد آلی، پلیمری و دیگر ساختارهای مرتبط از سوی دیگر، بخصوص در اصول و کاربردهای فوتونیکی آنها است.