نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: دکتر مجید قناعت شعار

پژوهشکده لیزر و پلاسما مسوول
آزمایشگاه: دکتر مجید قناعت شعار
برنامه کلان آزمایشگاه نانومغناطیس و نیم­رساناهای مغناطیسی، ارائه و اجرای برنامه‌های غنی و حرفه‌ای در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و انجام فعالیت­های تحقیقاتی اعم از نظری و تجربی در زمینه‌ مغناطیس، مواد مغناطیسی و برهمکنش نور با مواد به منظور تولید قطعات مغناطیسی، مگنتواپتیکی و نیم­رسانایی و استفاده از آنها در کاربردهای فوتونیکی است. بومی کردن علوم مربوطه و تولید قطعات تجاری از اهداف مهم این آزمایشگاه است