آزمایشگاه مطالعه حیوانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مطالعه حیوانات آزمایشگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم و فناوری زیستی

مسئول: دکتر سلیمانی

خدمات قابل ارائه در این بخش شامل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، تزریق، خون گیری و ایجاد مدل توموری می باشد که در فضایی با مساحت 60 متر مربع مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش و دارای 96 قفسه نگهداری موش، 48 قفسه نگهداری رت، 4 قفسه نگهداری خرگوش، سیلوی حمل غذا، ترولی، میز کار و ست جراحی قرار گرفته است استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تجهیزات و خدمات