آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی کشت سلول

آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی کشت سلول

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم و فناوری زیستی

مسئول: دکتر سلیمانی

ازمایشگاه تخصصی انتی باکتریال کشت سلول و ارزیابی سیتوتوکسیسیتی
تجهیزات و خدمات