آزمایشگاه برهم کنش سازه-سیال

آزمایشگاه برهم کنش سازه-سیال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

مسئول: نگار نباتیان

آزمایشگاه برهم کنش سازه-سیال به بررسی مفاهیم پایه ای و کاربردی تعامل سازه-سیال در حوزه های مربوط به ناپایداری احتراق، انرژی باد، برداشت انرژی و بیومکانیک می باشد. شایان ذکر است که اساتید همکاری از دانشگاه شریف به شرح زیر با این مجموعه همکاری دارند: دکتر محمدتقی احمدیان دکتر علی عابدیان
تجهیزات و خدمات