آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم ریاضی

مسئول: دکتر احسان بهرامی سامانی

اهداف آزمایشگاه • انجام تحقیقات اصیل در حوزه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها در دانشگاه و مدرسه • برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارت ورزی آموزش آمار، احتمال و علم داده ها برای معلمان، دبیران آموزش پرورش و دانش آموزان • برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارت ورزی آموزش آمار، احتمال و علم داده ها برای استادان و دانشجویان • برگزاری کارگاه های مهارت ورزی آموزش آمار، احتمال و علم داده ها برای کارشناسان و متخصصان در حوزه صنعت • تولید استانداردهای آموزشی در حوزه یادگیری آموزش آمار، احتمال و علم داده ها • تولید محتواهای استاندارد کتاب های درسی ریاضی در بخش آمار و احتمال (آموزش و پرورش)، کتاب های آمار و احتمال دانشگاهی
تجهیزات و خدمات