کارگاه‏ های پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

کارگاه‏ های پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

مسئول: هستی شعبانی

کارگاه های که در پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی برگزار میشود