آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: علی جهانگیری

آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز (کارگاه تاسیسات) دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در سامانه بیت به منظور خدمات رسانی و اجرای خدمات مهندسی معرفی می¬گردد.
تجهیزات و خدمات