کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: مهندس سید محمد حسین آقا شعبانی

با سلام و احترام تلفن تماس با کارشناس آزمایشگاه جناب آقای کامران عضدی قاجار 021-73932578