آزمایشگاه خشک کن انجمادی

آزمایشگاه خشک کن انجمادی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: محمدرضا نبید

فقط نمونه هایی که حلال آن ها آب است پذیرفته میشوند. به ازای هر ساعت کارکرد مبلغ 200000ریال می باشد که اعضای داخل دانشگاهی شامل تخفیف تا 30 درصدی می باشند.
تجهیزات و خدمات