آزمایشگاه تحولی علوم اعصاب شناختی-اجتماعی (اسکان لب)

آزمایشگاه تحولی علوم اعصاب شناختی-اجتماعی (اسکان لب)

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

مسئول: دکتر خاطره برهانی

آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی-اجتماعی با هدف انجام مطالعات در حوزه شناخت اجتماعی با تاکید بر نقش تحول در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شد. بطور دقیق تر: 1- بررسی پردازش هیجان های اولیه و اجتماعی (مانند: همدلی، شرم، گناه، طرد، و هیجان های زیبایی شناختی) 2- بررسی تصمیم گیری های اجتماعی (مانند: همکاری، کارهای داوطلبانه و اجتماع پسند) 3- بررسی روند تحولی کارکردهای شناختی-اجتماعی از موارد مورد مطالعه در آزمایشگاه می باشند.
تجهیزات و خدمات