جریانهای چندفازی

جریانهای چندفازی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

مسئول: دکتر اسلام عزت نشان

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنعت کشور و نیاز روزافزون به مطالعه و توسعه سامانه¬های صنعتی و پزشکی در حوزه¬های مختلف، کاربردهای جریان¬های چندفازی و لزوم پیش¬بینی رفتار پدیده¬های فیزیکی مرتبط با آنها در صنعت و محیط زیست بیش از پیش حس می¬شود. توسعه مجموعه¬های آزمایشگاهی و ابزارهای شبیه¬سازی عددی مناسب و قابل استفاده در مسایل دارای جریان¬های چندفازی، دو روش شناخته¬شده و کارآمد برای مطالعه این پدیده¬ها در طبیعت و صنعت به شمار می¬روند. با توجه به دشواری¬های مطالعه عددی جریان¬های چندفازی،استفاده از شبیه سازی در کاربردهای صنعتی حساس، مانند حوزه مهندسی هوافضا و علوم پزشکی محدود است. بنابراین، توسعه، تجهیز و راه¬اندازی آزمایشگاهی با رویکرد تخصصی در مطالعه جریان¬های چندفازی جهت جوابگویی به نیازهای روز و آینده صنعت کشور و در راستای تکمیل شبکه آزمایشگاهی فناوری¬های راهبردی کشور بسیار ارزشمند و مفید خواهد بود. با توجه به تجربه چندساله نویسنده طرح حاضر در مطالعه جریان¬های چندفازی و نیازمندی صنعت کشور در آینده به توسعه فناوری¬های دانش¬بنیان در این حوزه، تجهیز و راه¬اندازی آزمایشگاه جریانهای چندفازی در دانشکده فناوری¬های نوین و مهندسی هوافضای دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.