آزمایشگاه شبیه سازی عددی

آزمایشگاه شبیه سازی عددی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: سهند مجیدی

آزمایشگاه شبیه سازی عددی مختص انجام شبیه سازی ها و محاسبات عددی در حوزه مهندسی مکانیک می باشد.
تجهیزات و خدمات