کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: دکتر محمد رضا نخعی

مجموعه کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی عبارتند از : 1. کارگاه ماشین ابزار 2. کارگاه جوشکاری و ورقکاری 3. کارگاه اتومکانیک 4. کارگاه تاسیسات 5. کارگاه ریخته گری
تجهیزات و خدمات