طیف سنجی لیزری

طیف سنجی لیزری

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: سیدحسن توسلی

این آزمایشگاه مأمور انجام تحقیقات بنیادی پیشرفته در زمینه بیناب سنجی و تصویر برداری سریع از پلاسمای لیزری و تخلیه الکتریکی است. این عملیات به منظور مطالعه پلاسمای لیزری، مطالعه برهمکنش لیزر و پلاسما و همچنین تجزیه تحلیل عنصری مواد مختلف انجام میگیرد. بهبود اطلاعات طیفی و بهینه سازی شرایط آزمایشی از اهداف اصلی این آزمایشگاه است. امروزه اندازه گیری های از راه دور، بدون تماس و سریع از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین تمرکز این آزمایشگاه بر یافتن روشهای جدید برای آنالیز عنصری مواد می باشد. این تلاشها، زمینه های مختلفی از جمله طراحی دستگاه اندازه گیری، بهبود روشهای موجود و مطالعه تئوری را در بر میگیرد